17η εκδήλωση, 16/03/2011 Ο ψηφιακός πολιτισμός στο σχολείο

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την παρουσίαση του Κοσμά Τουλούμη, πατήστε

εδώ

17η εκδήλωση, 16/3/2011, «Ο ψηφιακός πολιτισμός στο σχολείο»

Στις 16/03/2011 στα πλαίσια των παρουσιάσεων της Ομάδας “Πρόταση”  ο συνάδελφος

Κοσμάς Τουλούμης

θα μας παρουσιάσει μια διδακτική πρόταση με τίτλο…

Ο ψηφιακός πολιτισμός στο σχολείο:

νέες διδακτικές δυνατότητες και  φιλολογικά μαθήματα  στην εποχή της κοινωνικής δικτύωσης

Στo αναδυόμενο νέο ψηφιακό περιβάλλον γνώσης ένα νέο είδος σχολείου είναι απαραίτητο. Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδακτική μεθοδολογία και τη μάθηση αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ακολουθώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και μεθόδους,  η προσέγγιση που παρουσιάζεται αναφέρεται στα φιλολογικά μαθήματα, δίνει, όμως, έμφαση και στη διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα.